Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?

AİLE HUKUKU

Aile Hukukuna dair uyuşmazlıklarla uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, velayet, nafaka, boşanma kararlarının tenfizi sadece birkaçını ifade etmektedir. Özellikle boşanma aşamasında ve sonrasında yaşanan kişisel sorunlara çözüm getirmek amacıyla psikolog ekibimizde bulunmaktadır. Bünyemizde bulunan Psikologumuz eşler ve çocuklar yönünden psikolojik destek sağlayarak boşanma sürecinin olumsuz etkilerini en az seviyeye getirip tarafların manevi olarak ta durumlarını korumayı amaçlamaktadır.

 • Boşanma (Çekişmeli)
 • Boşanma (Anlaşmalı)
 • Tazminat
 • Velayet
 • Mal paylaşımı
 • Soy bağı kurulması
 • Aile konutu
 • Ailenin korunması
 • Evlenme izni (iddet müddeti)
 • Evlatlık
 • Nesebin reddi, tashihi
 • Babalık davaları
 • İsim, yaş düzeltilmesi
MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, Kişinin vefatı durumunda miras ilişkilerinin ne olduğunu, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen Hukuk kurallarının içerdiği alandır.

Miras Hukukuna özgü ihtilaflar da sıklıkla görülen uyuşmazlıklardandır. Miras bırakanın vefatından önce yapmış olduğu işlemler, malvarlıkları ile mirasçılar arasındaki hak ve yükümlülükler Miras Hukukunca düzenlenmiştir.

 • Mirasçılık belgesi (Verasetname)
 • Vasiyetname
 • Vasiyetname açılması, iptali
 • Mirasın reddi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Miras paylaşımı
 • Mirastan mal kaçırma
 • Tenfis davaları
 • Muvazaa nedeniyle tapu iptali - tescili
 • Tasarrufun iptali
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu)
 • Tereke İhtiyati Tedbir
GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukukunun en önemli alanlarından birisidir. Bu alandaki uyuşmazlıkların çok olması profesyonel bir hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyurmaktadır.

Yerli, Yabancı taşınmaz sahiplerine, yatırımcı olmak isteyenlere gayrimenkullerin yasal durum ve haklarına, alım - satım, kiralama, ayni - şahsi hak tesisine, ipotek tesisi, terkinine dair hizmet sunulmaktadır.

 • İpotek tesisi
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu)
 • Ecrimisil
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tahliye davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Mülkiyet nakli, bağış
 • Alım - Satım sözleşmeleri
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Önalım (Şufa) davaları
 • Haksız işgal davaları
KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Kamulaştırma Hukuku, Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesini ve bununla ilgili kuralların düzenlenmiş olduğu Hukuk alanıdır.

Son dönemlerde Ülkemizde yapılan yatırımların fazlalığından dolayı Kamulaştırma hususunda sorunlar oldukça fazlalaşmış olup acele kamulaştırma durumu son zamanlarda çok sık uygulanma alanı bulmaya başlamıştır. Vatandaşlarımız kamulaştırma konusunda haklarını yeteri kadar bilmemesinden dolayı da maddi olarak mağduriyetler olabilmekte dava yolu ile kamulaştırılacak alanın bedelleri yeniden değerlendirilip mağduriyetlerin önüne geçmek gerekmektedir.

 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Bedel itirazı
 • Acele Kamulaştırmaya dair davalar
 • Bedelin Mahkeme kararı ile tespiti
İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkul Hukukunun en önemli alanlarından birisi de İnşaat Hukukudur; -İnşaat- ayrıntılı hukuki ilişkiler ve teknik aşamalardan oluşmaktadır. İnşaata ve tüm safhalarına ilişkin tüm bu aşamalar hukuk kuralları ile belirlenmiştir. İnşaat yapımı, sözleşmeye aykırılık vb nedenleriyle birçok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır.

İnşaat sözleşmeleri, Müteahhit ile imzalanacak sözleşmeler ve takibi, yap - işlet - devret projeleri, Kentsel Dönüşüp projeleri, ihaleler, projeler, ruhsatlandırma, enerji üretim tesisleri.

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri
 • Sözleşmelerin uygulanmamasından doğan davalar
 • Tazminat
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 • Tespit davaları
CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku, ceza kanunlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesiyle ilgili olarak düzenlenen Hukuk kurallarıdır.

Soruşturma, kovuşturma, yargılama aşamalarında Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında uyuşmazlığın çözümü ciddi bir yasal birikim ve tecrübe gerektirir.

 • Savcılık Şikayetleri
 • Sulh Ceza Mahkemesi davaları
 • Asliye Ceza Mahkemesi davaları
 • Ağır Ceza Mahkemesi davaları
 • İcra Ceza şikayet ve davaları
 • Askeri Ceza davaları
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU

Tüketici Hukuku, Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen kişinin karşılaşmış olduğu sorunların çözümünü ve haklarını düzenleyen Hukuk alanıdır.

Yapılan bir çok düzenleme ile Tüketicilerin mağdur olmaları halinde haklarına sahip olmaları için büyük imkanlar getirilmiş olup hatta Tüketici lehine pozitif ayrımcılığın da var olduğu söylenebilir.

 • Abonelik sözleşmeleri, ihtilaflar
 • Ayıplı hizmet
 • Ayıplı mal
 • Garantili ürünlerden doğan davalar
 • Devre tatiller, mülkler
 • Kredi kartları
TİCARET, ŞİRKETLER HUKUKU ve DANIŞMANLIK

Ticaret Hukuku, ticari hayatı düzenleyen, ticari işletmelerin kuruluşundan feshine kadar tüm aşamaları belirleyen, Ticaret Hukuk içerisinde Şirketler, Kıymetli Evrak, Sigorta Hukuku gibi alanları da içeren geniş bir hukuk alanıdır.

 • Şirket kuruluşları
 • Şirket ana sözleşme hazırlanması
 • Ana sözleşme değişiklikleri
 • Haksız rekabet
 • Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'de tescili
 • Yabancı şirketlerin Türkiye'de şube,
  irtibat ofisleri kurulması
 • Hisse devirleri
 • Devir ve birleşmeler
 • Yük sigortaları
 • Sorumluluk sigortaları
 • Sigorta davaları
 • Rücu davaları
 • Olağan Genel kurul hazırlıkları
 • Olağanüstü Genel kurul hazırlıkları
 • Genel kurul kararlarının iptali
 • Ticari temsilci, vekil
 • Denetim
 • Senet iptali
 • Senet çalınması, kaybı
 • Açık senet
 • Anlaşmaya aykırı senet
 • Sahte imza, tehdit
 • Senet devri
İCRA ve İFLAS HUKUKU

Alacaklının alacaklarını alma usulünü belirleyen hukuk dalıdır İcra ve İflas Hukuku. Son zamanlarda gerek şahıs gerekse şirketler için alacaklarını yasal olarak hızlı ve en az masrafla tahsil edebilmek önemli hale gelmiş olup bu hususta da hizmetimizi verirken özen göstermekteyiz. Borçlular hakkında istihbarat çalışmasının önemine binaen deneyimli ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüp, neticelendirme hususlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.

 • İlamsız icra
 • İlamlı icra
 • Taşınır, taşınmaz satışları
 • İhale
 • Borca itiraz
 • İtirazın iptali davaları
 • Şikayet
 • İhalenin feshi
 • Tahliye
 • İstihkak davaları
 • İhtiyati haciz
 • İflas davaları
 • Menfi tespit, istirdat davaları
 • Tasarrufun iptali
 • Konkordato
SÖZLEŞME HUKUKU

Gerek Ticari hayatta gerekse Kişiler arasında düzenlenmesi gereken sözleşmelerin hazırlığı profesyonel hukuk danışmanlığını önemli kılmaktadır. Ahlaka, adaba aykırı olmadıktan sonra her konuda sözleşme düzenlenmesi yasal olarak mümkündür. Sözleşme hazırlanırken, hukuken titiz bir değerlendirme ve hakların maksimum ölçüde koruma altına alınmış olması tarafa olası bir sorun çıktığında birkaç adım önde olma hakkını sağlamaktadır. Özellikle uluslararası sözleşmelerin profesyonel Hukukçularca hazırlanması, incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Sözleşmenin hazırlanması yanında sözleşme şartlarına uyulup uyulmadığının kontrolü, tespiti, takibi de önemlidir. Sözleşme düzenlenmesi için oluşacak külfet, anlaşmazlığın çıkması halinde meydana gelebilecek külfetten çok daha az olacaktır. Profesyonel, deneyimli ekibimiz bu hususlarda hizmete hazırdır

 • Gerek Türkçe, gerekse Yabancı Dillerde sözleşmelerin hazırlanması
 • Sözleşmelerin kontrolü
 • Sözleşme değişiklikleri
 • Sözleşme görüşmelerine bire bir katılım
 • Sözleşme feshi
 • Sözleşmelerden kaynaklanan davalar
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşveren ile çalışan arasındaki yasal yükümlükleri düzenleyen İş Hukuku uygulamalarda karşılaşılan uyuşmazlıkların başında gelmektedir. Kurumsal işverenlere verilen hizmet ile hem işverenin hem de çalışanların hakları korunmaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında, özellikle vatandaşların Yurtdışı borçlanma neticesinde emeklilik haklarını kapsamakta bu alanda da profesyonel hukuk danışmanlığı önem arz etmektedir.

 • İş sözleşmeleri
 • İş davaları
 • Tazminat
 • İş kazaları
 • Meslek hastalıkları
 • Yurtdışı borçlanma
 • Emeklilik
BANKACILIK ve FİNANS HUKUKU

Banka, faktoring, finans, varlık yönetim şirketlerine, uluslararası finansal kiralama şirketlerine de Hukuki danışmanlık çok önemli bir faaliyet alanı olup aynı zamanda bu tür kuruluşlarla uyuşmazlığa düşmüş olan şahıs veya şirketlere profesyonel hizmet vermekteyiz

 • İpotek, teminatlı, rehinli alacaklar
 • Borçların yapılandırılması
 • Görüşmelere bire bir katılım
 • Kredi sözleşmeleri
 • Finansal kiralama
İDARE ve İMAR HUKUKU

Kişiler ile İdare arasında ki ihtilafların çözümlenmesini temel amaç edinmiş hukuk alanıdır. İmar mevzuatına aykırı iş ve işlemler ile İmar Kanununa uygun hale getirilme yasal süreçleri de önem arz etmektedir.

 • İdari davalar
 • İptal davaları
 • Tazminat davaları
 • İdari para cezaları
 • İdari yaptırımlar
 • İmar planlaması
 • Kamu ihaleleri
 • İdari işlemler
VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Vergi Borçları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Uzlaşmalarını içeren çok geniş ve çok önemli bir alandır. Gerek Şirketlere gerekse Şahıslara Vergi Hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Vergi davaları
 • Vergi borçları
 • Yapılandırma
 • Uzlaşma
 • Gümrükten kaynaklı davalar
 • Vergi iadeleri
REKABET HUKUKU

Ticari faaliyette bulunan tüm Şirketlerin kendi aralarında rekabet içerisinde olduğu açıktır. Böyle bir rekabet ortamında Şirketler haksız rekabete neden olup diğer şirketi zor durumda bırakabilmektedir. Haksız rekabet başta olmak üzere yasal sürecin takibi ve neticelendirilmesi önem arz etmektedir.

 • Hakim durumun kötüye kullanılması
 • Birleşmeler
 • Rekabet ihlalleri
 • Sözleşmeler
 • Devralmalar
 • Menfi tespitler
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Yerli ve yabancı şirketlere marka araştırması, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsüne tescil edilmesine ilişkin yasal destek önemlidir. Ayrıca, hakları ihlal edilen şirketlere Hukuki Danışmanlık önem arz etmektedir.

 • Delil Tespiti Davası
 • Tecavüzün Tespiti ve Durdurulması Davası
 • Tecavüzün Önlenmesi ve Giderilmesi Davası
 • Marka hakkının ihlali sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat davaları 
 • Markanın İtibarının zedelenmesi sebebiyle tazminatı davası
 • Mülkiyet hakkı tanınması,
 • Markanın silinmesi ve imha davası,
 • Marka Hukukuna ilişkin Ceza Davaları
 • Fikri mülkiyet
 • Lisans
 • Marka
 • Patent
 • Franchise anlaşmaları
 • Hak ihlalleri
 • Tazminat
 • Telif
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Globalleşen dünyada her alanda olduğu gibi Ticarette de her geçen gün kurallar değişmektedir. İçerisinde Uluslararası satım sözleşmeleri, Ticari tahkim, Uluslararası taşıma gibi bir çok alanı barındıran geniş bir alandır Uluslararası Ticaret Hukuku. Değişik ülkelerdeki alıcı ile satıcı arasında kurulan satım sözleşmeleri başta olmak üzere eşya yada malın taşınması, hangi yolla taşınacağına dair sözleşmeler, ödeme yöntemleri gibi bir çok alanda profesyonel Hukuki Danışmanlık önemlidir.

 • Gümrük işlemlerinden doğan davalar
 • Haksız rekabet
 • Uluslararası tahkim
 • Sözleşmeler
ULUSLARARASI HUKUK

Yurtdışında alınmış bulunan Mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyetinde de geçerli olabilmesi için kararların tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Kararların tenfizi, tanınması süreçleri de titizlikle takip edilir ve sonuçlandırılır.

 • Mahkeme kararlarının tenfizi, tanınması
 • Tahkim
 • Uyuşmazlıkların çözümü
 • Kararların takibi
BİLİŞİM HUKUKU ve BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu da kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

 • Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim
 • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, sahtecilik
 • Kişisel verilerin kötüye kullanılması
 • Ticari sırların çalınması
HUKUKİ DANIŞMANLIK ve MÜŞAVİRLİK

Avukat sadece Müvekkillerini mahkemede savunmaz; Hukuki sorunların çözümlenmesi, bilgi verilmesi, görüş bildirilmesi diğer bir tabirle danışmanlık görevine de sahip olup güven, bilgi birikimi ve disiplin danışmanlığın temellerini oluşturur.

Sözleşme ile her iki tarafın hak ve yükümlülükleri belirlenerek sözleşme süresince Hukuki Danışmanlık, dava ve icra takip hizmetleri de sunulmaktadır.

Bizler Cihant Hukuk ve Danışmanlık olarak;
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, yurtdışında bulunan yerli veya yabancı tüm bireylerin;
Türkiye’de ki Hukuki ve Danışmanlık işlerinin, Avukatlık Kanununa göre vekalet ilişkisi ve güven temeli kapsamında takibini yapıyor, yerine getiriyor ve sonuçlanmasını sağlıyoruz.

Peki, Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki meselelere sonuç odaklı olarak yaklaşıyoruz. Hukuki meseleyi veya ihtilafı, tüm olasılıkları ile ele alarak çalışıyor ve Türkiye genelinde ki çözüm ortaklarımızla beraber en iyi şekilde hizmet veriyoruz.

İlk Adım

İstenen Hukuki desteğe, bilgiye dair ilk görüşme ile başlanır.
Bu iletişim esnasında Hukuk destekle ilgili olan bilgi ve belgelerin iletilmesi istenir.

Görüşme ve Bilgilendirme

İlk Adım'dan sonra Hukuki Destekle ilgili olan Hukukçularımız inceleme ve araştırmalarını yapar ve Müvekkile bilgi verilir, izlenmesi gereken Hukuki işleme dair açıklama yapılır ve işlemlere başlanması konusunda anlaşma olursa, işe dair masraf bilgileri iletilir; iş ve iş karşılığı Avukatlık ücreti kararlaştırılır, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme imzalanır ve iş sahibi tarafından Vekaletname verilir, işlemlere başlanır.

Süreç

İşlem veya dava devam ederken e-mail veya whatsapp, bip iletişim uygulamaları ile süreç hakkında Müvekkile bilgi verilir.

Ailesi yıllarca yurtdışında yaşamış, bu geçen süre zarfında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın orda yaşadığı hukuki sorunları, anavatandan uzak kalınca meselelere de uzak kalındığını gözlemlemiş ve hayattaki ideali bu vatandaşlarımızın sorunlarını en kısa zamanda ve kolayca çözmek olan bir Avukat’ın zihninde ve hayalinde yıllar önce yeşeren bu fikir, bugün kurumsallaşarak size en iyi hizmeti vereceğine inanan ve güvenen bir Hukuk ofisi olarak karşınıza çıkmaktadır.

Yurtdışında yaşayan, yurtdışına yerleşip o ülkenin Vatandaşlığını dahi almış olan Vatandaşlarımızın, Türkiye ile her yönden ilişki ve bağları devam etmektedir. Zaman içerisinde de mutlaka Hukuki meseleler, ihtilaflar, problemler ortaya çıkmaktadır.

Vatandaşlarımızın, Türkiye'ye yıllık hatta kimi zaman ise bir kaç yılda bir gelinen izin ve tatillerde meydana gelen Hukuki meselelerle uğraşmak, ilgilenmek, zaman ayırmak ciddi bir zaman kaybına neden olmakta, izin tatil vaktinden fırsat bulup mesele ile ilgilenilemeden, yapılması gereken iş ve işlemlere başlanılamadan Türkiye'den ayrılmak zorunda kalınmaktadır.

Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmamasına rağmen, Türkiye'de gerek şahsi gerekse şirket bazında iş ve işlemde bulunmak isteyenlerin de Hukuki danışmanlık ihtiyaçlarına cevap verilebilmelidir.

Hizmet anlayışımız kurumsal olup Hukuki meselelere sonuç odaklı olarak yaklaşıp Hukuki mesele / ihtilafı tüm olasılıkları ile ele alarak çalışan, tüm Türkiye genelinde ki ekibimiz & çözüm ortaklarımızla beraber faaliyette bulunan Hukuk, Danışmanlık ofisi olup tecrübeli ve dinamik kadromuz ile kuruluşumuzdan bu yana sürekli büyümekte ve yenilenmekteyiz.

Hizmet kalitemizi en yüksek seviyede tutmak önceliklerimizdendir; bunun içinde ekibimiz uzman Hukukçu ve alanlarında profesyonel danışanlardan, akademisyenlerden oluşmakta, Hukukta, meselenin en kısa zamanda ve doğru bir şekilde sonuca ulaştırılmasının öneminin bilinciyle; Hukuki konu, problem, ihtilaf ofisimize iletildiği an gerekli çalışmalar yapılarak en kısa sürede çözüm ihtimalleri bildirilmekte ve her an ulaşılabilir ekibimizle ülkenin her bölgesine ulaşıp, yüksek kalitede hizmet sunulmaktadır.

Karmaşık meseleleri dahi pratik ve sonuç odaklı çözümler üretmek konusunda önemli uzmanlığa sahip olan ofisimiz, Türkiye'de veya Türkiye dışında yatırım yapan yerli ve yabancı Müvekkillere de, Türkiye'nin yanı sıra Uluslararası Hukuk ofisleri ile de işbirliğimiz bulunmakta ve bu sayede de Uluslararası Hukuk alanında da etkin ve sonuç odaklı hizmet sunmaktayız.

Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti dışında bulunan Vatandaşlarımızın, Yabancı Vatandaşların; Türkiye'de ki Hukuki ve Danışmanlık iş ve işlemlerinin Avukatlık Kanunun tanımış olduğu Vekalet İlişkisi ve güven temelli kapsamında takibini yapmak, yerine getirmek ve sonuçlandırmaktır.

Av. Cihan KARAGÖZ
Kurucu
foto
Av. Cihan KARAGÖZ’ün CV ve Özgeçmişi